2013-12-19 12:24    

W dniu 13 grudnia b.r. w hotelu Mercure w Jeleniej Górze odbyła się konferencja podsumowująca projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze „POSTAW NA SIEBIE”.

Piąta edycja projektu systemowego „Postaw na siebie” współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku bieżącym budżet projektu wyniósł 1 700 000 zł.

Działania projektowe zostały skierowane do 214 osób będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.

Wśród osób stanowiących grupę docelową znalazły się osoby niepełnosprawne mające trudności z integracją zawodową i społeczną,  osoby opuszczające rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą, młodzież w wieku 15- 25 lat, pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, dorosłe osoby z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, osoby bezrobotne, aktywne i nieaktywne zawodowo mające trudności z integracją społeczną i zawodową.

Zrealizowano następujące formy wsparcia:

 • pedagog,
 • seksuolog,
 • konsultant prawny,
 • broker edukacyjny,
 • psycholog,
 • konsultant rodziny,
 • grupy samopomocowe i wolontariatu,
 • doradztwo zawodowe,
 • turnusy i ćwiczenia rehabilitacyjne,
 • kursy/szkolenia zawodowe, m.in.: kurs prawa jazdy kat. B, C i D, kursy wizażu: fryzjerski i stylizacji, opiekun osób starszych z nauką języka niemieckiego, spawacz,krawiecki: podstawy kroju i szycia, masaż kosmetyczny stóp i dłoni.

Ze szkoleń i kursów zawodowych skorzystało 185 osób.

Nowym działaniem w bieżącym roku były staże zawodowe, którymi została objęta grupa 11 osób. Staże trwały pół roku i odbywały się na następujących stanowiskach: fryzjer, pracownik biurowy, pracownik budowlany, magazynier, sprzedawca, pilarz, bibliotekarka, dziennikarz. Nadmienić należy, iż cztery osoby spośród powyższej grupy pozyskały zatrudnienie.

W bieżącym roku 9 rodzin zostało objętych wsparciem konsultantów rodziny, których zadaniem było m.in.: wsparcie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym, w zakresie prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi, higieny, pielęgnacji, prawidłowego odżywiania, pomoc w poprawie sytuacji życiowej rodziny; organizacja różnych metod pracy w środowisku rodzinnym.

Dla beneficjentów i ich rodzin zorganizowano również wyjazdowe warsztaty integracyjno – terapeutyczne do Szczepanowa, w ramach których mieli możliwość uczestniczenia m.in. w:

 • treningu umiejętności wychowawczych i rodzicielskich,
 • indywidualnych konsultacjach z terapeutami,
 • warsztatach arteterapeutycznych oraz w zajęciach integracyjnych. 

Młodzież w wieku 15-25 lat uczestniczyła również w wyjazdowych warsztatach integracyjno-edukacyjnych, w ramach których odbyły się kursy animatora czasu wolnego, zdrowego żywienia i carvingu, profilaktyki stresu i techniki relaksacji, pierwszej pomocy przedlekarskiej, poprawnego pisania dokumentów aplikacyjnych oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

Beneficjenci oraz osoby z ich otoczenia uczestniczyli również w działaniach o charakterze środowiskowym, t.j:

 • III Festyn Integracyjny  pod hasłem walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • II Festyn Promujący Rodzicielstwo Zastępcze,
 • Integracyjna Zabawa Mikołajkowa,
 • Wyjazdy i wyjścia kulturalno- oświatowe, w tym m.in.: do Wrocławia, Wałbrzycha i okolic, teatrów.

Dla dzieci beneficjentów ostatecznych w czasie trwania zajęć zorganizowano i opłacono opiekę.

Dzięki współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wszelkie formy wsparcia oferowane uczestnikom były bezpłatne.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu „Postaw na siebie” za współpracę w ramach jego realizacji oraz życzymy sukcesów zawodowych i osobistych. 

Zapraszamy Państwa do obejrzenia galerii zdjęć z konferencji.Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego