2013-03-27 12:11    

DYREKTOR MOPS W JELENIEJ GÓRZE

zaprasza do składania ofert

dotyczących zapewnienia opieki dzieciom w wieku od 3 do 13 lat 

w ramach umowy zlecenia przy realizacji zadania w projekcie systemowym „Postaw na siebie”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie pedagogiczne lub wyższe na kierunku pedagogika lub pokrewnym,
 • doświadczenie w pracy z dziećmi.

2. Wymagania pożądane:

 • sumienność, samodzielność, odpowiedzialność,
 • dyspozycyjność.

3. Zakres wykonywanych zadań:

 • zapewnienie opieki dzieciom w świetlicy KIS, w czasie, gdy opiekunowie będą uczestniczyli w kursach i szkoleniach realizowanych w ramach projektu,
 • organizacja czasu wolnego dzieciom poprzez gry i zabawy edukacyjne,
 • stała współpraca z osobami zaangażowanymi w realizację  projektu,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji, m.in. listy obecności, sprawozdania.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata oraz doświadczenie zawodowe,
 • aktualne CV,
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych na mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych/ tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie o stanie zdrowia.

Termin realizacji zadania: kwiecień – grudzień 2013 r., przy czym łączna ilość godzin zegarowych wynosi 792, tj. średniomiesięcznie 88.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7, pok.202 /II piętro/ z dopiskiem: „Oferta na stanowisko opiekuna w świetlicy KIS”, w terminie do dnia 05.04.2013 r. godz. 15.30.

MOPS w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego