2013-03-22 08:37    

Już piąty rok Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górzew ramach projektu systemowego „Postaw na siebie”oferuje wsparcie dla swoich klientów, w wieku aktywności zawodowej, zatrudnionych lub pozostających bez zatrudnienia, mających trudności z integracją zawodową i społeczną, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na jego realizację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskano w roku bieżącym kwotę 1.445.000,00 zł, a celem głównym jest dalsze rozwijanie aktywnych form integracji społecznej oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej.

Rekrutacja uczestników rozpoczęła się w grudniu 2012 r. Do udziału w projekcie rekrutowane są osoby wymagające intensywnej aktywizacji, wsparcia w różnych sferach życia rodzinnego, społecznego i zawodowego, a jednocześnie wyrażające chęć współpracy.

W obszarze realizacji projektu przygotowana została oferta instrumentów aktywnej integracji, z której będą mogli skorzystać uczestnicy projektu, obejmująca instrumenty aktywizacji edukacyjnej, zawodowej, zdrowotnej i społecznej.


Wśród tych instrumentów planowane jest niżej wymienione wsparcie:

 • doradca zawodowy,
 • pedagog,
 • seksuolog,
 • konsultant prawny,
 • broker edukacyjny,
 • psycholog,
 • konsultant rodziny,
 • mediator,
 • grupy samopomocowe,
 • wolontariat.

W ramach projektu zaplanowano również działania o charakterze środowiskowym, w tym m.in.:

 • organizację festynu integracyjnego pod hasłem walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • organizację festynu integracyjnego promującego rodzicielstwo zastępcze,
 • organizację mikołajkowej zabawy integracyjnej dla dzieci uczestników projektu,
 • wyjścia kulturalno-oświatowe dla uczestników projektu oraz ich rodzin,
 • wydanie informatora o ulgach i uprawnieniach dla osób niepełnosprawnych oraz informatora promującego rodzicielstwo zastępcze.

Uczestnicy projektu będą mogli również skorzystać między innymi z:

 • zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym - kursów i szkoleń zawodowych, praktyk lub staży,
 • zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia oraz zajęć w ramach kształcenia ustawicznego,
 • zajęć związanych z podnoszeniem kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych,
 • turnusów rehabilitacyjnych,
 • ćwiczeń usprawniających psychoruchowo,
 • utworzonego w ramach projektu Klubu Integracji Społecznej,
 • świetlicy zapewniającej opiekę dzieciom uczestników projektu w czasie trwania szkoleń i warsztatów,
 • wyjazdowych warsztatów integracyjno-edukacyjnych oraz integracyjno- konsultacyjnych.

To ostatnie działanie jest doskonałą okazją nie tylko do zmiany środowiska i głębszej integracji członków rodziny, ale stwarza szansę na uruchomienie mechanizmów samopomocy między rodzinami.

Wśród 210 osób stanowiących grupę docelową znalazły się również osoby niepełnosprawne, osoby opuszczające rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą, młodzież w wieku 15- 25 lat, pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wszystkie te osoby potrzebują odejścia od marginalizacji, od socjalnej izolacji. Stąd konieczne są działania i mechanizmy w celu aktywizacji i integracji społecznej tych osób co w dalszej perspektywie spowoduje podniesienie ich kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych.

Wszelkie działania w ramach projektu są bezpłatne

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7.

Szczegółowych informacji udziela pracownik Biura Projektu, tel.: 75 64 67 003; 663 699 791 oraz pracownicy socjalni z poszczególnych rejonów Miasta, tel. centrali: 75 75 23 951.Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego