2013-02-14 10:56    

DYREKTOR MOPS W JELENIEJ GÓRZE

zaprasza do składania ofert dotyczących podjęcia zatrudnienia w ramach umowy cywilnoprawnej na stanowisku animator KIS, w projekcie systemowym „Postaw na siebie”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 1. Wymagania niezbędne:
  • Wykształcenie średnie lub wyższe na kierunkach: pedagogika, socjologia, terapia zajęciowa, animacja kultury, artystycznych  lub pokrewne.
 2. Wymagania pożądane:
  • umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy oraz pracy indywidualnej i zespołowej,
  • sumienność, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętności interpersonalne,
  • komunikatywność,
  • wysoka kultura osobista,
  • doświadczenie w prowadzanie warsztatów dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub realizacji projektów systemowych w ramach PO KL.
 3. Zakres wykonywanych zadań:
  • wsparcie i pomoc w powstawaniu grup samopomocowych,
  • prowadzenie grup samopomocowych,
  • prowadzenie warsztatów, w tym artystycznych, dla uczestników projektu,
  • prowadzenie klubu wolontariusza i szerzenie idei wolontariatu,
  • zabezpieczenie wolontariuszom możliwości aktywnego uczestnictwa i realizacji własnych pomysłów.
 4. Termin wykonania zamówienia:

luty - grudzień 2013, w ilości 80 godzin średniomiesięcznie.

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  • oferta cenowa (Wyjaśnienie: Cena oferty dotyczy jednej godziny pracy i uwzględnia wszystkie zobowiązania - brutto; musi być podana w złotych cyfrowo i słownie z uwzględnieniem zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku, gdy Oferent wnosi o objęcie ubezpieczeniem oraz o odprowadzenie składek na fundusz pracy przez Zamawiającego, Oferent jest zobowiązany podać cenę brutto za jedną roboczogodzinę uwzględniającą również koszty Zamawiającego),
  • oświadczenie kandydata o spełnieniu ww. wymagań oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
 2. Termin składania ofert:

18.02.2013 r. do godz: 15:00

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 pok. 202 (II piętro) z dopiskiem: „Animator Klubu Integracji Społecznej”.

 

MOPS w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego